Bánh thôi nôi khỉ, sư tử, voi, cọp và hưu cao cổ rừng xanh