Bánh Thôi nôi Vương Miện Màu Hồng

Kích thước 12 x 20 cm